Vedtekter

Indeks

VEDTEKTER FOR SKIFTESVIK BÅTFORENING

(Revidert 2021)

 1. NAVN – FORMÅL

Foreningens navn er Skiftesvik båtforening og foreningens formål er å fremme båtsporten, administrere anlegget i Skiftesvik, samt ivareta medlemmenes og andre berørte parters interesser i havneanlegget.

 1. ÅRSMØTE

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes en gang i året innen utgangen av mars måned. Det skal innkalles til årsmøte med 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 20 av medlemmene forlanger dette skriftlig. For å ha stemmerett på årsmøtet, må man ha vært medlem og båtplass eier i minimum 3 måneder samt betalt foregående års kontingent, eller være grunneiere.

På det ordinære årsmøtet behandles årsberetning og siste års regnskap, som sendes til medlemmene før årsmøtet.

Det foretas valg av de medlemmer av styret som står på valg. Årsmøte velger hvert annet år en valgkomite bestående av 3 personer.

Årsmøtet velger hvert annet år en revisor.

 1. STYRET

Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Foreningens styre skal bestå av 7 medlemmer, hvor 4 av disse, samt 2 vara medlemmer er valgt av årsmøte. De øvrige styremedlemmer oppnevnes av Randaberg kommune 1 stk., rettighetshaverne i indre molo og nausteierne ett medlem hver.

Funksjonstiden for samtlige medlemmer valgt av årsmøtet er 2 år, og 4 år for det kommunalt utpekte medlem av styret.

Det velges av årsmøtet personer til følgende posisjoner:

Styreleder, kasserer, sekretær, havnesjef, arbeidsleder, samt 2 vara medlemmer.

Havnesjefen fungerer som foreningens nestleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede.

Styret bestemmer og håndhever havnereglementet.

Styret skal ivareta foreningens daglige gjøremål og løpende forretninger.

Styret plikter hvert år å fremlegge for årsmøte en årsberetning, samt regnskap i revidert stand.

Styremøte skal avholdes så ofte formannen finner dette nødvendig, eller når to av de øvrige styremedlemmer finner det nødvendig. Alle vedtak i styret krever simpelt flertall. Ved likt stemmetall i styret har formannen dobbeltstemme. Vara medlemmer innkalles til styremøtene, men har ikke møteplikt, de har uttalerett i saker og stemmerett bare når de er stedfortreder for et fast medlem.

 1. KONTIGENT OG AVGIFTER

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Øvrige avgifter fastsettes av styret.

Følgende tillitsverv skal ha fritak for betaling av kontingent og havneavgift:

Styreleder, havnesjef, kasserer, sekretær, arbeidsleder og arbeidsleder assistent.

Manglende innbetaling av medlemskontingent og/eller havneavgift fører til tap av båtplass og/eller medlemskap, dersom betalingsfristen overskrides med mer enn en (1) måned.

 1. MEDLEMSOPPTAK

Nye medlemsinnmeldinger i foreningen skjer skriftlig til havnesjefen/styret, medlemskapet er gyldig når medlemsavgiften er innbetalt.

Dersom noen av foreningens medlemmer ved sin oppførsel skader foreningen eller gir grunn til misnøye eller forargelse, kan styret ekskludere vedkommende, som dog har rett til skriftlig å innanke saken for førstkommende ordinære årsmøte. Denne anke må foreligge minimum to (2) uker før årsmøtet.

 1. LOVENDRINGER

Endringer av vedtekter skal forelegges Randaberg kommunes styrerepresentant til uttalelse og kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede.

 1. OPPLØSNING AV FORENINGEN

Oppløsning av foreningen kan kun fattes av et årsmøte hvor minst 2/3 av medlemmene er tilstede.

Oppløsning kan bare foretas med 2/3 flertall. I tilfellet oppløsning tilfaller foreningens eiendeler en tilsvarende frivillig forening eller en annen av foreningen valgt, frivillig organisasjon.

 

HAVNEREGLEMENT FOR SKIFTESVIK BÅTFORENING

                      Oppdatert Mai 2021

 1. Administrasjon av havnen og båtplassene.

Administrasjonen er underlagt en havnesjef, valgt av årsmøtet. Havnesjefen eller dennes representant (styremedlemmene) utøver alle bemyndigede pålegg som angår havnen, båtene i den og alle havnens fasiliteter. Det skal i utgangspunktet ikke lagres båttraller og utstyr tilhørende medlemmer på båtforeningens opplagsplass / parkeringsplass på land. Det kan søkes om plass for vinteropplag av båter på land, kun medlemmer kan søke.

Båter som lagres på båtforeningens område på land kan maksimum lagres i 12 måneder.

Saker tas opp med styret dersom det oppstår uenighet mellom havnesjef og båteiere i havnen. Styret avgjør endelig alle tvister som ikke er prinsipielle. Frist for skriftlig klage er tre uker. Prinsipielle tvister behandles av årsmøtet. Overtredelse av havnereglementet kan føre til bortvisning fra havnen og tap av medlemskap.

 1. Tildeling og oppsigelse av båtplasser.

Fast båtplass tildeles medlemmene bare i henhold til venteliste for hver enkelt plasstype (bredde). Leie følger ikke slike lister.

Båtplassene eies av foreningen og disponeres av båtens eier fra tildelingstidspunkt. Midlertidig ubenyttede plasser leies ut av båtforeningen. Planlagt fravær lenger enn én måned skal varsles. Personlig, videre leie eller utlån er ikke tillatt og kan medfører tap av medlemskap i foreningen.

Båtplassen kan av båteieren sies opp med 3 ukers varsel. Ved oppsigelse første år, skal det, inntil utgangen av året, betales standard månedlig leie til overtager er funnet.

Plassen er tildelt for en bestemt båtstørrelse. Anskaffelse av båt større enn plassen tillater, gir ikke rett til større plass og gir heller ikke til prioritet for leieplasser.

Båtens plassering i havnen håndteres enerådig av administrasjon/styre. Flytting eller ombytte utføres for å sikre eiendom og utnyttelse av brygger og fasiliteter. 

Ved mislighold av havnens eller foreningens bestemmelser og/eller betingelser, kan foreningens styre si opp avtalen for båtplassen. Årsmøtet er slike sakers ankeinstans. Klagefristen er tre uker.

 1. Båtens og plassens formalia.

Registreringspliktige båter skal være registrerte og ha gyldig registreringsmerke. Alle båter skal ha gyldig ansvarsforsikring. Følgende data for båten skal i samlet form skriftlig overleveres styret: Båteiers navn, båtplassens nummer, båtens type og størrelse, forsikringsselskapets navn og polisenummer. Disponent av båtplass og navn på eier av båt samt navn på forsikring for båten skal være en og samme person. Unntak der hvor forsikringen står på ektefelle.  Båter uten slike data behandles som hittegods. 

 1. Betaling og oppgjør.

Det betales et innskudd for plassen. Dertil betales årsavgiften til foreningen, årsleie til kommunen og andel av foreningens eiendomsskatt. Det betales videre for ekstratjenester, eksempelvis strøm, for de plasser som har slik tilgang. Båteier eller leietager har ingen plikt til å benytte slike tjenester.

Plassen avskrives med 25% p.a. til maksimalt 50%. Eventuelt tilgodehavende derover tilbakebetales innen maksimalt seks måneder.

 1. Leietagere.

Bare medlemmer kan leie midlertidig plass i havnen. Leietagere forholder seg bare til båtforeningens administrasjon og styre. Regler og ansvar overfor havnen er de samme som for faste liggere. Leie tegnes for inntil seks måneder av gangen. Den som fast disponerer plassen, har 3 ukers varselsplikt når plassen igjen skal benyttes. Leietager må da levere plassen tilbake og får refundert evt. overskytende, allerede betalt leie.

 1. Fortøyninger:
 • Båten skal være fortøyd for storm slik at den ikke løsner og at det ikke oppstår skade på bryggeelementer eller tredje parts eiendom. Det er båteier som til enhver tid er ansvarlig for å ivareta dette. Båten skal være oppgjørsmessig solvent gjennom ansvarsforsikring. Hver båteier skal selv sørge for skraping/rengjøring av utriggernes flytere.
 • Minimumskrav: Hver båt i bås, uansett størrelse, skal ha minst to sikre, synkende fortøyninger forut og to akterut. Større fartøyer og båter som ligger utsatt for sug, skal i vinterhalvåret sikres også med to spring. Fortøyningene skal kontrolleres av eier minst en gang i måneden og når det er meldt uvær. Kontrollen omfatter slitasje, fester, avlaster, spleiser, knoper og stramhet. Hver fortøyning skal ha strekkavlaster. Alle fortøyninger i bås ved flytebrygge skal være stramme. Utriggerfortøyning mot fast grunn skal ha stramme trosser akterut samt spring. Når det er mulig, skal trossen ha en spleiset løkke som feste i bryggen. Tampen stikkes to ganger gjennom bryggefestet, deretter løkken. Dersom bryggen mangler fester egnet for løkke, kan sjakkel benyttes. Det viktigste er at båt og brygge er sikret fast forankring. Styret kan forlange ekstra fortøyninger når plassen krever det, eksempelvis ekstra moring med bøye.
 • Dårlige fortøyninger kan, når havnesjefen vurderer fare for skade på brygge eller tredjemanns eiendom, skiftes midlertidig av båtforeningen. Kostnadene faktureres båteieren.
 • Båteiere som midlertidig forlater området eller på annen måte ikke selv kan ivareta oppsyn med egen båts fortøyninger, skal ha stedfortreder med til båtforeningen skriftlig oppgitt navn og telefonnummer, eventuelt ha en avtale med båtforeningen om kortvarig tilsyn når dette er mulig. Ansvar kan ikke overføres. Er det ikke mulig å få kontakt med eier eller stedfortreder, treffer havnesjef/styret selvstendig nødvendige tiltak for å håndtere eller hindre situasjoner som følger av dette. I vanskelige tilfeller kan båten fjernes, landsettes, eller medlemskapet kan avsluttes.
 1. Joller.

De som har fast plass i havnen, vil få leie jolleplass når slik er ledig. Joller skal bare ligge på plasser bestemt for dette. Det skal ikke ligge jolle fortøyd sammen med båten.

 1. Ferdsel og opphold i havnen.

Fartsgrensen er tre knop. Servicebrygge kan kortvarig benyttes når den er ledig. Ligge over ett døgn må avtales med havnesjef/styremedlem.

 1. Overdragelse av båtplass.

Overdragelse av båtplass kan skje mellom ektefeller, registrerte samboere eller til barn etter at foreningen har fått skriftlig underretning om dette. Båtplassen skal da kjøpes til full pris og restbeløp av depositum tilbakebetales til avgivende part.  Ved skilsmisse følger i utgangspunktet plassen den person den er registrert på, hvis ikke annet er avtalt/avgjort i forbindelse med skilsmisseoppgjøret. Styret har anledning til å kontrollere sivilstandsopplysninger.