Referat fra Årsmøte i Skiftesvik Båtforening den 24. Mars 2014

Formannen åpnet møtet kl. 1900 og ønsket de fremmøtte medlemmer velkommen. 15 medlemmer inklusive styret var til stede på årsmøtet.

Saksliste og behandling:

Sak 1. Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2. Arild Thoreen ble valgt til møteleder.

Sak 3. Asbjørn Mostad ble valgt til referent i sekretærens fravær og til tellekorps ble Reidar og Øyvind valgt.

Sak 4. Havnesjefen leste årsberetningen som ble godkjent uten bemerkninger.

Sak 5. Kassereren gjennomgikk årsregnskapet og gav utfyllende forklaringer til de forskjellige postene.
Regnskap og budsjett ble godkjent.

Sak 6. Innkomne saker:
Der var ikke kommet noen saker til årsmøtet.
Styret informerte om medlemskap i KNBF, og kollektv innmelding ble bifalt av årsmøtet.
Videre informerte formannen og kassereren om økede leiesatser fra kommunen. Mathisen etterlyste kommunens innsats for å fylle hull i moloen og vurdere rør for reduksjon av drag.

Sak 7, Valg. Arild Thoresen, Torleif Berglyd, Toralf Eike og Kenneth Larsen valgt etter Jostein Valen som slutter.

Styret og årsmøtet takket Jostein for lang og tro tjeneste.

Styret har i år 2013 hatt følgende sammensetning, med valgperiode og valgkomiteens innstilling til Årsmøtet:

Formann : Arild Thoresen (gjenvalgt til 2015)
Nestformann/havnesjef : Asbjørn Mostad (ikke på valg i år)
Kasserer : Torleif Berglyd (gjenvalgt til 2015)
Sekretær : Kjell M. Meland (ikke på valg i år)
Arbeidsformann : Toralf Eike (gjenvalgt til 2015)
Styremedlem : Gunnar Hiim (fast representant for Randaberg Kommune)
Styremedlem : Tor Egil Finnesand (fast representant for nausteierne)
Varamedlem : Jarmund Harestad (fast representant for Harestadvika Båtforening)
Varamedlem : Bengt Reianes (ikke på valg i år)
Varamedlem : Jostein Valen (slutter nå)
Revisor : Tor Løining (gjenvalgt til 2015)

Valgkomite : Reidar Lindeberg
Eivind Ødegaard
Øyvind Sangedal

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent som under Sak 7 ovenfor.

Valgkomiteen for 2015 består av :

Reidar Lindeberg (fortsetter)
Eivind Ødegaard (fortsetter)
Øyvind Sangedal (fortsetter)

Årsmøtet ble hevet kl 19:30.

Kjell M. Meland
Referent